Πολιτική ασφαλείας και απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι πολιτικής

Η προστασία του απορρήτου των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου – Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια χρήσης του ιστότοπου littlecityspots.gr. Επιπλέον, σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να περιγράψει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε εφόσον δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά την επίσκεψή σας στο littlecityspots.gr.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ:

i. Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" ή άλλως "προσωπικά δεδομένα" νοείται κάθε πληροφορία σχετική με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί βάσει αυτών να προσδιοριστεί, όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και δεδομένα κίνησης ή θέσης. Ως "δεδομένα κίνησης" νοούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διαβίβασης επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αριθμό, τη διεύθυνση, την ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού, τους κωδικούς πρόσβασης κλπ. ενώ ως "δεδομένα θέσης" νοούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού.

ii. Ως "επεξεργασία" δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το littlecityspots.gr με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, διαγραφή ή καταστροφή. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το littlecityspots.gr προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, είτε αυτοί είναι επισκέπτες ή εγγεγραμμένοι χρήστες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους ακόλουθους όρους.

iii. Ως "επισκέπτης" στο littlecityspots.gr νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμες, μέσω του ιστότοπου, υπηρεσίες, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς απαραίτητα να έχει εγγραφεί για τις υπηρεσίες αυτές στον ιστότοπο.

iv. Ως "εγγεγραμμένος χρήστης" στο littlecityspots.gr νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στο littlecityspots.gr για τη λήψη των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.

v. Ως "αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" νοείται το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται από το διαχειριστή του ιστότοπου littlecityspots.gr.

1. Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε:

Ο επισκέπτης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο του ιστότοπου littlecityspots.gr και των επιμέρους υποσέλιδων αυτού, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.

Ωστόσο, η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου littlecityspots.gr ως εγγεγραμμένος χρήστης απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης, τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο όσες χρειάζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου του λογαριασμού και παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας και συγκεκριμένα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικός κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί επιπλέον να καταχωρήσει προαιρετικά τα εξής στοιχεία: επώνυμο, αριθμό και ηλικία παιδιών, πληροφορίες προτιμήσεων/κριτηρίων για παιδικές δραστηριότητες.

Δεν τηρούνται προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανηλίκους, χωρίς τη συγκατάθεση των ασκούντων την επιμέλεια, ούτε άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Το littlecityspots.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες κατά την είσοδο του επισκέπτη ή εγγεγραμμένου χρήστη στον ιστότοπό μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως τον κατηύθυνε στον ιστότοπό μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση στον ιστότοπό μας με τη χρήση cookies. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου καθώς και στην προσαρμογή και βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.

2. Σκοπός/νόμιμη βάση για τη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η συλλογή των ως άνω προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει τη συγκατάθεση των εγγεγραμμένων χρηστών, την οποία καλούνται ρητώς οι χρήστες να δώσουν όταν εισέρχονται στον ιστότοπό μας, προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε και συγκεκριμένα να λάβουν προτάσεις σχετικά με παιδικές δραστηριότητες κάθε ηλικιάς στην πόλη, και την οποία μπορούν να άρουν ανά πάσα στιγμή.

Με τη συγκατάθεσή του ο χρήστης αποδέχεται την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και τη δημιουργία προφίλ από τον ιστότοπό μας.

Η εγγραφή στον ιστότοπο littlecityspots.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία με τους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου – Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως εκάστοτε ισχύουν.

3. Διάρκεια τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στον ιστότοπό μας μέχρι εσείς να άρετε την αρχική σας συναίνεση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας email στο info@littlecityspots.gr. Εμείς τότε θα διαγράψουμε τον λογαριασμό σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στον ιστότοπό μας.

Το littlecityspots.gr δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (γίνεται διαγραφή και από τα αντίγραφα εφεδρίας- backup).

4. Δημιουργία προφίλ

Με την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, καλείστε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (προφίλ) χρήστη στο οποίο οι διαχειριστές του ιστότοτοπού μας συγκεντρώνουν όλες τις δραστηριότητές σας στο littlecityspots.gr προκειμένου να σας παρέχεται ιδιαίτερα εξατομικευμένο περιεχόμενο από τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπού μας υπηρεσίες. Το περιεχόμενο αυτό συνίσταται σε προεπιλεγμένο υλικό στον ιστότοπό μας, βασισμένο στις προτιμήσεις που δηλώνονται στο λογαριασμό (προφίλ) χρήστη, σε παρουσίαση επιλεγμένου από το χρήστη περιεχομένου, σε παροχή προνομίων για υπηρεσίες τρίτων με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη καθώς και σε τακτικά ή έκτακτα εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία (newsletters).

Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες δεν δημιουργούμε προφίλ.

Επιπλέον ο χρήστης δίνει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς το littlecityspots.gr να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. O χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση σχετικά με νέες υπηρεσίες, αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@littlecityspots.gr

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, το littlecityspots.gr δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που του παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή του.

6. Δικαιώματα του χρήστη

Ο ιστότοπός μας λαμβάνει μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι ακριβή και υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ή διόρθωσης από τον ίδιο τον χρήστη.

Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαιώμα εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη μορφή επεξεργασίας και τη δημιουργία προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το littlecityspots.gr στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@littlecityspots.gr.

7. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για τον ιστότοπο littlecityspots.gr. Καθώς το littlecityspots.gr περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους, σε περίπτωση μετάβασης των χρηστών του ιστότοπου littlecityspots.grσε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το littlecityspots.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

8. Ερωτήσεις και υποδείξεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@littlecityspots.gr.

Σχετικά με τα cookies

O ιστότοπος littlecityspots.gr χρησιμοποιεί cookies ως μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες αλλά και για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως το littlecityspots.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/εγγεγραμμένους χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών στον ιστότοπο καθώς και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επιλογές των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου των ιστότοπων.

Με τα cookies, το littlecityspots.gr θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών, όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης. Έτσι οι επισκέπτες/εγγεγραμένοι χρήστες δε χρειάζεται να καταχωρούν τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο ή πλοηγούνται στις σελίδες του. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της χρήσης του littlecityspots.gr και την επίλυση προβλημάτων κατά την περιήγηση σε αυτό.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του littlecityspots.gr στον υπολογιστή σας κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να υπάρξουν δυσλειτουργίες στην χρήση του ιστότοπου littlecityspots.gr.